Zmiany: Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Bez prawa jazdy w portfelu

Podczas dzisiejszych obrad sejmu odbywa się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jeśli nowela wejdzie w życie, to czeka nas kilka ciekawych zmian.

Zestaw zmian w ustawie "Prawo o ruchu drogowym", które szykuje nam władza jest bardzo duży. Jedne będą mocno widoczne, innych nawet nie zauważymy. W telegraficznym skrócie i przy maksymalnym uproszczeniu przedstawiamy Wam to, co wejdzie w życie, jeśli nowe regulacje wejdą w życie.

Prawo o ruchu drogowym - bez prawa jazdy w portfelu

Pierwszą i wyczekiwaną zmianą będzie możliwość poruszania się bez prawa jazdy w portfelu. Będzie ono obowiązkowe tylko dla cudzoziemców. Co ciekawe motorniczy także nie będą musieli mieć przy sobie uprawnień na tramwaje.

Tablice rejestracyjne dopasowane do auta i zamocowane w określonych miejscach

Rząd planuje ukrócić samowolkę w postaci wybierania krótkich tablic do aut, które mogą mieć standardowe blachy. W artykule 60. pojawią się następujące zapisy:

 • w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: „3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone; 3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;”,

Ustawa będzie także jasno regulowała konieczność utrzymania dobrego stanu tablicy rejestracyjnej, tak aby była ona czytelna.

Wszystko wskazuje też na to, że kupując auto zarejestrowane już w Polsce będziemy mogli zachować jego dotychczasowe tablice rejestracyjne. Dotychczas możliwe to było tylko w obrębie tablic z jednego powiatu. Krótko mówiąc - jeśli mieszkacie w Warszawie i kupicie auto w Katowicach (z wyróżnikiem SK w tablicach), to będziecie mogli je pozostawić na swoim aucie.

Uproszczony zostaje także proces przerejestrowania auta w momencie, w którym nie zmieni się właściciel pojazdu.

Warto też dodać, że wyrobienie trzeciej tablicy (np. na bagażnik rowerowy), będzie teraz znacznie prostsze

Zagubiony dowód nie będzie problemem

Jeśli zgubimy dowód rejestracyjny, to jego wtórnik będzie wydawany na bazie danych z CEPiKu. To znacząco uprości proces odyskiwania tego dokumentów, co docenią Ci, którzy utracili papiery lub zostały im one skradzione.

Salon samochodowy będzie mógł Wam zarejestrować auto

Zgodnie ze zmianami za pomocą specjalnego upoważnienia salon samochodowy będzie mógł przeprowadzić proces rejestracji auta online.

Wniosek o rejestrację pojazdu musi w takim przypadku zawierać:

 • 1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela pojazdu;
 • 2) adres miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu;
 • 3) adres do doręczeń;
 • 4) numer PESEL lub numer identyfikacyjny REGON właściciela pojazdu, a w przypadku cudzoziemca, który nie ma nadanego numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • 5) datę i miejsce urodzenia właściciela pojazdu;
 • 6) rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie;
 • 7) markę, typ, model pojazdu;
 • 8) rok produkcji pojazdu;
 • 9) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
 • 10) informację o sposobie odbioru przez właściciela pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu i dowodu rejestracyjnego – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) na koszt odbiorcy oraz informację o sposobie odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – w urzędzie obsługującym organ rejestrujący przez salon sprzedaży pojazdów samochodowych lub jego uprawnionego przedstawiciela albo przez właściciela pojazdu, albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na koszt odbiorcy, po przesłaniu ich przez organ rejestrujący na adres salonu sprzedaży pojazdów samochodowych lub jego uprawnionego przedstawiciela albo na adres do doręczeń, wskazane we wniosku o rejestrację pojazdu;
 • 11) adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres salonu sprzedaży pojazdów samochodowych lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu.

Prawo o ruchu drogowym - wszystko odbędzie się online

Do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza się w postaci elektronicznej oryginał lub kopię:

 • 1) upoważnienia, o którym mowa w ust. 1;
 • 2) dowodu nabycia pojazdu;
 • 3) dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, 6 lub 6a lub ust. 1b;
 • 4) potwierdzenia dokonania opłat za wydanie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego;
 • 5) potwierdzenia dokonania opłaty ewidencyjnej;
 • 6) potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Warto dodać, że Ustawa Prawo o ruchu drogowym umożliwi także rejestrację przez salon auta na tablicach indywidualnych lub tak zwanych "krótkich".

Wyrejestrowanie pojazdu - tak, ale nie

Oczywiście wciąż nie dopracowano tej kwestii. Wyrejestrowanie samochodu ma być możliwe na okres do trzech lat na czas naprawy lub odbudowy pojazdu. Sezonowe wyrejestrowanie niestety odpada.

Karta pojazdu i nalepka kontrolna - znikną, ale dopiero za dwa lata

To dobra wiadomość dla tych, którzy nie znoszą wstrętnych naklejek na przednią szybę, Te, wraz z kartą pojazdu, zostaną wycofane. Trzeba jednak na to poczekać - przygotowano tutaj 24-miesięczne vacatio legis. Jest to uargumentowane koniecznością wprowadzenia zmian w systemie teleinformatycznym.

Źródło: Sejm.gov.pl