Jak uzyskać dopłatę do auta elektrycznego? Proces krok po kroku

Jak uzyskać dopłatę do auta elektrycznego? Wbrew pozorom nie jest to skomplikowany proces. Oto co trzeba zrobić, krok po kroku.

28 listopada rusza proces przyjmowania wniosków o finansowe wsparcie zakupu auta elektrycznego. Pieniądze na ten cel trafią z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Jak uzyskać dopłatę do auta elektrycznego? Kluczowym elementem jest właściwe wypełnienie wniosku, na bazie którego przyznawane będzie wsparcie finansowe.

Kto może ubiegać się o dopłatę do auta elektrycznego?

O dopłaty ubiegać mogą się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Składając wniosek musimy więc poświadczyć, iż nie prowadzimy żadnej firmy. Dopłata przyznawana jest jednokrotnie - oznacza to, że jeśli raz otrzymamy pieniądze z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, to po raz drugi o wsparcie ubiegać się nie możemy. Co więcej, wykluczone są także osoby, które pozyskały pieniądze na zakup auta elektrycznego z innych funduszy, na przykład unijnych.

Jakie wymagania musi spełniać auto elektryczne, aby dofinansowanie zostało przyznane?

Kupowany pojazd elektryczny musi być fabrycznie nowy i nigdy wcześniej nie rejestrowany na rynku. Dopłata przyznawana jest też tylko w przypadku aut, których cena nie przekracza 125 000 zł. Kwota dopłaty to 30% wartości samochodu, jednak nie więcej niż 37 500 zł.

Co trzeba podać we wniosku, aby uzyskać dopłatę do auta elektrycznego?

Na składanym wniosku musimy podać jedynie podstawowe dane, które pozwolą na określenie możliwości przyznania dopłaty. Są to kolejno:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych kupujących auto;
 • adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 • adres do doręczeń korespondencji;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail), o ile takowy jest posiadany;
 • serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport;
 • numer PESEL osoby fizycznej;
 • dane rachunku, na który przelana zostanie dopłata do auta elektrycznego;
 • kwota wnioskowanej dopłaty;
 • dane pojazdu, którego zakup ma zostać objęty wsparciem. Jest to marka, model i rodzaj napędu;
 • oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające brak jakichkolwiek innych dopłat do zakupu auta elektrycznego (z innych funduszy);
 • podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Do wniosku o dopłatę do auta elektrycznego musimy załączyć fakturę zakupu pojazdu, wystawioną oczywiście na osobę fizyczną lub osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie finansowe. Na fakturze w wyraźny sposób musi być zaznaczona marka, model oraz rodzaj napędu. Kolejnym załącznikiem jest kopia dowodu rejestracyjnego i kopia dokumentów ubezpieczeniowych samochodu ze szczegółowym podkreśleniem zakresu obowiązującego ubezpieczenia.

Dokumenty te musimy przedłożyć w okresie do ośmiu miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie wsparcia. Niezłożenie dokumentów automatycznie wygasza umowę i zobowiązuje do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Przyznano mi dopłatę do auta elektrycznego. Co dalej?

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, która zawierana jest pomiędzy funduszem a osobą fizyczną lub osobami fizycznymi. Zawiera ona kilka zobowiązań:

 • pojazdu nie można sprzedaż przez dwa lata od daty zakupu;
 • zobowiązanie do rejestracji pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez minimum dwa lata od daty zakupu;
 • obowiązkowe jest kompletne ubezpieczenienie AC/OC od zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu ma też możliwość kontroli sposobu wykorzystania pozyskanego wsparcia. Zakupiony samochód nie może stanowić zabezpieczenia wierzytelności z wyłączeniem umowy kredytowej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wsparciem w ramach ogłoszonego naboru mogą zostać objęte wyłącznie pojazdy zakupione po dniu zakończenia poprzedniego naboru do dnia zakończenia ogłoszonego naboru. Nie dotyczy to jedynie pierwszego naboru, gdzie wsparciem mogą zostać objęte pojazdy zakupione po dniu ogłoszenia tego naboru.

Jak uzyskać dopłatę do auta elektrycznego? Jak się okazuje nie jest to takie skomplikowane. Trzeba jednak pamiętać, że kwota przeznaczona na dany nabór jest ograniczona. Jeśli się wyczerpie w momencie, w którym Wasz wniosek został zaakceptowany, to jesteście pierwsi w kolejności do wypłaty z kolejnej tury naborów.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu nie podał kwoty, którą dysponuje w bieżącym naborze. Trudno więc powiedzieć ile osób uzyska wsparcie od rządu.

Auta na wodór też są objęte programem dopłat

Tych jednak celowo nie uwzględniliśmy. Aktualnie na polskim rynku nie tylko żaden taki samochód nie jest oferowany, ale przede wszystkim nie ma nawet jednej stacji do tankowania wodoru.

Jakie auto możemy kupić z dopłatą?

Aktualnie w Polsce tylko osiem samochodów mieści się w założonym przez regulatorów limicie. Są to: